Czym jest ewaluacja

Ewaluacje

Ewaluacja stanowi obiektywną ocenę projektu, programu lub polityki. Służy do określenia jego  znaczenia i wartości, przy zwróceniu uwagi na zagadnienia szczególnie istotne dla zainteresowanych. Może dotyczyć wszystkich etapów ocenianego przedsięwzięcia: planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Głównym celem ewaluacji jest dostarczenie rzetelnych oraz przydatnych informacji, które pozwolą ocenić wartość przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów. Ewaluacja służy tym samym:

  • Poznaniu mechanizmów funkcjonowania programu / projektu;

  • Usprawnieniu  realizacji projektów / programów;

  • Stałemu ich ulepszaniu, poprzez identyfikację mocnych i słabych stron, diagnozę występujących problemów oraz wskazanie stosownych rekomendacji;

  • Określeniu stopnia zgodności z wstępnymi założeniami;

  • Określeniu efektów programów oraz działań instytucji w kontekście założonych celów;

  • Wskazaniu kierunków rozwoju;

  • Podniesieniu przejrzystości działań;

  • Bardziej efektywnemu wykorzystaniu funduszy;


Proces ewaluacji prowadzony jest w Polsce w celu ustalenia efektywności pomocy UE oraz w celu oszacowania jej oddziaływania w odniesieniu do celów danego Programu, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne. Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-13  definiują ewaluację jako osąd (ocenę) wartości interwencji publicznej, dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów. Osąd ten dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów.

Najczęściej zadawane pytania
Jakie są cele ewaluacji?

Cele ewaluacji mogą być różne, w zależności od kontekstu. Mogą obejmować ocenę skuteczności programu, identyfikację problemów, dostarczenie dowodów na potrzeby decyzji, doskonalenie działań, ocenę wydajności, monitorowanie postępów i wiele innych.

Kto przeprowadza ewaluację?

Ewaluacje mogą być przeprowadzane przez różne podmioty, w zależności od kontekstu. Mogą to być eksperci zewnętrzni np. z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat, pracownicy organizacji lub instytucji, specjalistyczne firmy konsultingowe lub agencje rządowe.

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206