Czym jest ewaluacja?

Ewaluacja stanowi proces systematycznej i obiektywnej oceny programu, polityki strategicznej, a także poszczególnych projektów realizowanych w ich ramach. Badaniu może podlegać każdy z etapów realizacji: począwszy od projektowania, realizacji, a skończywszy na mierzeniu stopnia osiągnięcia założonych celów.

Cele badań ewaluacyjnych

Głównym celem ewaluacji jest dostarczenie rzetelnych oraz przydatnych informacji, które pozwolą ocenić wartość przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów.

Rodzaje ewaluacji

 • Wstępna (Ex-post): ewaluacja przedwdrożeniowa. Jej celem jest ocena trafności oraz spójności założeń Planu/Programu, a także wykrycie potencjalnych trudności;
 • Mid-term (w połowie realizacji projektu): pierwsza kompleksowa ocena realizacji projektu, mająca służyć usprawnieniu działań oraz modyfikacji założeń;
 • Bieżąca (On-going): Prowadzona w całym okresie realizacji. Stanowi wsparcie w zarządzaniu projektem, a także pozwala na stały monitoring podejmowanych działań;
 • Końcowa (Ex-post): ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów po zakończeniu projektu. Wypracowane rekomendacje stanowią wsparcie pod kątem planowania dalszych interwencji.

Nasza oferta

 • Ewaluacje: Prowadzimy ewaluacje strategiczne oraz operacyjne.
 • Diagnozy: Badamy potrzeby i oczekiwania potencjalnych beneficjentów
 • Analizy wstępne: Określamy stan wyjściowy i pożądany przed realizacją projektu/programu.
 • Prognozy: Pod kątem oddziaływania interwencji oraz osiągnięcia wartości docelowych wskaźników.
 • Monitoring: Odnośnie jakości zarządzania projektem oraz komunikacji pomiędzy stronami projektu.
 • Badania społeczne: Prowadzimy kompleksowe badania społeczne, sondaże oraz badania opinii.

Nasze zasady

 • Diagnozujemy i wskazujemy rozwiązania: Po wykryciu słabych stron projektu/programu znajdujemy sposoby na ich wyeliminowanie. Dystansujemy się od oceniania i krytyki poszczególnych osób zaangażowanych w realizację;
 • Triangulacja metodologiczna: Odpowiedź na pytania badawcze uzyskujemy poprzez stosowanie różnorodnych, uzupełniających się metod i technik, zarówno ilościowych, jak i jakościowych;
 • Pomagamy utrwalać sprawdzone działania: Zidentyfikowane zalety prezentujemy jako dobre praktyki, warte utrwalania i naśladowania;
 • Jesteśmy obiektywni: Skupiamy się na analizie zarówno mocnych, jak i słabych stron badanych przedsięwzięć;
 • Triangulacja zespołu badawczego: Na rzetelność i wiarygodność ewaluacji wpływa analiza materiału badawczego przez różnych badawczy, reprezentujących odmienne punkty widzenia;
 • Logika badań: projektujemy badania z zachowaniem ścisłego powiązania pomiędzy celami, problemami i pytaniami badawczymi, kryteriami ewaluacyjnymi, a także dobieramy adekwatne w odniesieniu do celów metody, techniki i narzędzia.

Metodologia badawcza

Ewaluacje Ewaluacje

Analiza danych zastanych

Desk Research

Ewaluacje Ewaluacje

Ilościowe wywiady kwestionariuszowe

Ankiety audytoryjne, CATI, CAPI, PAPI, CAWI

Ewaluacje Ewaluacje

IDI

Indywidualne wywiady pogłębione

Ewaluacje Ewaluacje

FGI

Zogniskowane wywiady fokusowe

Ewaluacje Ewaluacje

Wywiady jakościowe

Prowadzone online

Ewaluacje Ewaluacje

Case Study

Studium przypadku

Ewaluacje Ewaluacje

Techniki obserwacyjne

Posiłkujemy się metodą Tajemniczego Klienta (także Mystery Calling)

Ewaluacje Ewaluacje

Analiza

SWOT / TOWS

Dlaczego my?

 • 14 lat doświadczenia
 • Ponad 30 ekspertów
 • Doświadczeni moderatorzy badań jakościowych
 • Szeroka sieć ankieterów z całej Polski
 • Zespół wykwalifikowanych statystyków
 • Setki zrealizowanych ewaluacji
 • Autorska platforma badawcza Cati-System do realizacji badań ilościowych
 • W naszym zespole badawczym pracują członkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Kryteria ewaluacji

W ramach badań ewaluacyjnych pozyskujemy informacje odnoszące się do najważniejszych kryteriów ewaluacyjnych. Odpowiadają one założonym wskaźnikom oceny projektu/programu.

 • Trafność
 • Użyteczność
 • Efektywność
 • Skuteczność
 • Trwałość

Aktualności

Tabletki poronne - sposób działania

2022-03-17

Tabletki poronne to potocznie stosowana nazwa dwóch różnych substancji stosowanych w celu przerwania ciąży: mifepristonu i misoprostolu.   Jak działają tabletki poronne? Za rozwój i utrzymanie prawidłowego rozwoju ciąży...

haloDoctor - Platforma Telemedyczna

2022-02-10

HaloDoctor to platforma internetowa, która powstała głównie z myślą o pacjentach, aby ułatwić im dostęp do specjalistów różnych dziedzin medycznych. Za pomocą serwisu pacjent w łatwy i szybki sposób może zarezerwować...

Biała angina - jak ją szybko i dobrze leczyć?

2021-11-16

Biała angina jest formą kliniczną anginy, nie oznacza to, że jest ona poważniejsza od czerwonej anginy. Angina jest infekcją w gardle, a dokładniej w migdałkach. Może rozprzestrzenić się na całe gardło. Angina jest wywoływana albo przez wirusy,...

Kontakt

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206