Czym jest ewaluacja?

Ewaluacja stanowi proces systematycznej i obiektywnej oceny programu, polityki strategicznej, a także poszczególnych projektów realizowanych w ich ramach. Badaniu może podlegać każdy z etapów realizacji: począwszy od projektowania, realizacji, a skończywszy na mierzeniu stopnia osiągnięcia założonych celów.

Cele badań ewaluacyjnych

Głównym celem ewaluacji jest dostarczenie rzetelnych oraz przydatnych informacji, które pozwolą ocenić wartość przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów.

Rodzaje ewaluacji

 • Wstępna (Ex-post): ewaluacja przedwdrożeniowa. Jej celem jest ocena trafności oraz spójności założeń Planu/Programu, a także wykrycie potencjalnych trudności;
 • Mid-term (w połowie realizacji projektu): pierwsza kompleksowa ocena realizacji projektu, mająca służyć usprawnieniu działań oraz modyfikacji założeń;
 • Bieżąca (On-going): Prowadzona w całym okresie realizacji. Stanowi wsparcie w zarządzaniu projektem, a także pozwala na stały monitoring podejmowanych działań;
 • Końcowa (Ex-post): ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów po zakończeniu projektu. Wypracowane rekomendacje stanowią wsparcie pod kątem planowania dalszych interwencji.

Nasza oferta

 • Ewaluacje: Prowadzimy ewaluacje strategiczne oraz operacyjne.
 • Diagnozy: Badamy potrzeby i oczekiwania potencjalnych beneficjentów
 • Analizy wstępne: Określamy stan wyjściowy i pożądany przed realizacją projektu/programu.
 • Prognozy: Pod kątem oddziaływania interwencji oraz osiągnięcia wartości docelowych wskaźników.
 • Monitoring: Odnośnie jakości zarządzania projektem oraz komunikacji pomiędzy stronami projektu.
 • Badania społeczne: Prowadzimy kompleksowe badania społeczne, sondaże oraz badania opinii.

Nasze zasady

 • Diagnozujemy i wskazujemy rozwiązania: Po wykryciu słabych stron projektu/programu znajdujemy sposoby na ich wyeliminowanie. Dystansujemy się od oceniania i krytyki poszczególnych osób zaangażowanych w realizację;
 • Triangulacja metodologiczna: Odpowiedź na pytania badawcze uzyskujemy poprzez stosowanie różnorodnych, uzupełniających się metod i technik, zarówno ilościowych, jak i jakościowych;
 • Pomagamy utrwalać sprawdzone działania: Zidentyfikowane zalety prezentujemy jako dobre praktyki, warte utrwalania i naśladowania;
 • Jesteśmy obiektywni: Skupiamy się na analizie zarówno mocnych, jak i słabych stron badanych przedsięwzięć;
 • Triangulacja zespołu badawczego: Na rzetelność i wiarygodność ewaluacji wpływa analiza materiału badawczego przez różnych badawczy, reprezentujących odmienne punkty widzenia;
 • Logika badań: projektujemy badania z zachowaniem ścisłego powiązania pomiędzy celami, problemami i pytaniami badawczymi, kryteriami ewaluacyjnymi, a także dobieramy adekwatne w odniesieniu do celów metody, techniki i narzędzia.

Metodologia badawcza

Ewaluacje Ewaluacje

Analiza danych zastanych

Desk Research

Ewaluacje Ewaluacje

Ilościowe wywiady kwestionariuszowe

Ankiety audytoryjne, CATI, CAPI, PAPI, CAWI

Ewaluacje Ewaluacje

IDI

Indywidualne wywiady pogłębione

Ewaluacje Ewaluacje

FGI

Zogniskowane wywiady fokusowe

Ewaluacje Ewaluacje

Wywiady jakościowe

Prowadzone online

Ewaluacje Ewaluacje

Case Study

Studium przypadku

Ewaluacje Ewaluacje

Techniki obserwacyjne

Posiłkujemy się metodą Tajemniczego Klienta (także Mystery Calling)

Ewaluacje Ewaluacje

Analiza

SWOT / TOWS

Dlaczego my?

 • 14 lat doświadczenia
 • Ponad 30 ekspertów
 • Doświadczeni moderatorzy badań jakościowych
 • Szeroka sieć ankieterów z całej Polski
 • Zespół wykwalifikowanych statystyków
 • Setki zrealizowanych ewaluacji
 • Autorska platforma badawcza Cati-System do realizacji badań ilościowych
 • W naszym zespole badawczym pracują członkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Kryteria ewaluacji

W ramach badań ewaluacyjnych pozyskujemy informacje odnoszące się do najważniejszych kryteriów ewaluacyjnych. Odpowiadają one założonym wskaźnikom oceny projektu/programu.

 • Trafność
 • Użyteczność
 • Efektywność
 • Skuteczność
 • Trwałość

Aktualności

Co umożliwiają przeprowadzone ewaluacje?

2018-06-06

Podejmując działania, które nakierowane są na poprawienie skuteczności realizowanych projektów czy programów, warto zwrócić uwagę nie tylko na potrzeby beneficjentów, ale także na takie kwestie, jak: komunikacja między...

Ewaluacja Ex-ante – w jakim celu się ją prowadzi?

2018-04-30

  Ewaluacja Ex-ante jest prowadzona na etapie poprzedzającym wdrażanie Programu. Jej główny cel stanowi zweryfikowanie, na ile uzasadnione jest podjęcie planowanych interwencji i czy zakładane rezultaty mają szansę zostać osiągnięte. W...

Badania ewaluacyjne Ex-post - na czym polegają?

2018-04-30

Badania ewaluacyjne ex-post to termin ekonomiczny wprowadzony przez Komisję Europejską w celu obiektywnego oceniania projektów, programów lub polityki. Ewaluacja ta polega na ocenie projektu lub programu operacyjnego po jego zakończeniu, a także...

Kontakt

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206