Tag: ewaluacje on-going

O nas

Tworzymy zespół złożony z doświadczonych ekspertów, ewaluatorów i audytorów, który w roku 2010 był jednym z liderów na rynku polskim w zakresie ewaluacji projektów zrealizowanych w ramach PO KL.

 

Nasi wiodący eksperci posiadają następujące uprawnienia zawodowe:

 • CFE (#516126, #516499)
 • CGAP (#1379)
 • Zaświadczenie MF (#1914/2005).

BioStat - to gwarancja sumienności i rzetelności, to pewność poprawnie wykonanych analiz badań i ewaluacji. Zapewniamy naszym klientom indywidualne, skoncentrowane na ich potrzebach podejście do projektów badawczych.

Świadczymy usługi w zakresie:

 

Projektowanie badania/ewaluacji

 • Określenie celów ewaluacji/audytu
 • wybór metody badania
 • plan badania, plan analizy statystyczne
 • wybór kryteriów oceny skuteczności, efektywności, trwałosci analiza punktów końcowych

 

Realizacja

 • Realizacja badania/ewaluacji/audytu
 • Projekt i wykonanie bazy danych
 • Gromadzenie danych, Analiza Desk research
 • przygotowanie danych do analizy statystycznej

 

 

Wnioski i rekomendacje

 • analiza statystyczna zgodnie z celami badania
 • opracowanie wniosków i rekomendacji
 • opracowanie graficzne wyników badań
 • opracowanie raportu końcowego z badania

 

Badania ewaluacyjne on-going – dlaczego warto się na nie zdecydować?

 

Bieżące ewaluacje on-going są prowadzone w trakcie trwania projektów zaplanowanych w ramach wdrażania Programu unijnego. Ich realizacja zazwyczaj ma miejsce w pełnym okresie realizacji. Nie jest wymagana przez Komisję Europejską, natomiast mimo to nie warto z niej rezygnować. Jakie są tego powody? Tego i jeszcze więcej można dowiedzieć się z treści niniejszego artykułu.

Badania on-going – skuteczny monitoring

Przede wszystkim przeprowadzenie badań ewaluacyjnych on-going daje szansę systematycznego monitoringu podejmowanych interwencji. Dzięki temu możliwe staje się dostrzeżenie w porę ewentualnych błędów i nieprawidłowości, które stanowiłyby spore zagrożenie pod kątem możliwości osiągnięcia wartości docelowych wskaźników.

Ewaluacja bieżąca pozwala poddać wstępnej ocenie podjęte wydatki, a także pozyskać opinie na temat dotychczasowej realizacji od beneficjentów. Dzięki wdrożeniu na czas koniecznych zmian, efekty realizacji projektów będą znacznie lepsze, niż gdyby podjęto decyzję o rezygnacji z badania on-going.

 

Kogo można badać?

W ramach badań ewaluacyjnych on-going zazwyczaj pozyskuje się opinie mając na uwadze następujące grupy:

1. Beneficjentów bezpośrednich (np. przedstawicieli instytucji do których kierowane jest wsparcie);

2. Beneficjentów końcowych (zazwyczaj są to członkowie społeczności lokalnej, którzy będą korzystać z efektów interwencji);

3. Osoby zarządzające realizacją poszczególnych projektów;

4. Reprezentacji instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu;

5. Osoby zajmujące się monitoringiem realizowanej interwencji.

 

Stosowane techniki i metody badawcze

W ramach ewaluacji on-going zaleca się wykorzystanie kilku różnorodnych metod i technik, tak aby spełnione zostało kryterium triangulacji metodologicznej. Aby zapewnić otrzymanie danych z różnych punktów widzenia, konieczna jest także triangulacja członków zespołu badawczego. Najlepiej sprawdza się połączenie w ramach ewaluacji technik jakościowych oraz ilościowych, a także wsparcie ich analizą danych zastanych (desk research), odnoszących się ściśle do realizacji projektu/Programu.

W przypadku badania beneficjentów ostatecznych, zasadne jest przeprowadzenie przede wszystkim badań o charakterze ilościowym – np. ankiet telefonicznych (CATI), elektronicznych (CAWI) lub z użyciem aplikacji na smartfonie (CAPI). Z beneficjentami docelowymi oraz osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i monitoring warto zrealizować jednocześnie pomiary jakościowe – np. indywidualne wywiady pogłębione lub badania fokusowe (FGI).

 

Podsumowanie

Nie warto zatem rezygnować z przeprowadzenia ewaluacji on-going tylko dlatego, że w obecnej perspektywie finansowania Komisja Europejska tego nie wymaga. Ewaluacja bieżąca pozwala bowiem usprawnić interwencję, a tym samym znacząco zwiększyć szansę osiągnięcia wartości założonych wskaźników.