Badania Ewaluacyjne

Ewaluacje

W ramach naszych badań, przywiązujemy szczególną wagę do triangulacji metodologicznej. Oznacza to, że stosujemy różnorodne metody i techniki, odpowiednie dla celów i przedmiotu badania. Zaangażowani są również eksperci z różnych dziedzin, co pomaga uniknąć subiektywizmu.

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu różnych rodzajów badań ewaluacyjnych:

Ex-post - badania przeprowadzane po zakończeniu projektu lub Programu.

Ex-ante - ocena początkowych założeń Programu, ze szczególnym uwzględnieniem spójności zewnętrznej i wewnętrznej.

On-going - ewaluacje w trakcie realizacji Programu.

Mid-term - ewaluacja w środkowej fazie realizacji Programu, umożliwiająca weryfikację osiągnięcia wcześniej założonych celów.

 

W naszych badaniach korzystamy z różnych technik, obejmujących ilościową ankietyzację i jakościowe wywiady:

CATI - ankietyzacja telefoniczna z użyciem oprogramowania do rejestracji rozmów.

CAWI - badania ankietowe online.

CAPI - ankiety w terenie przy użyciu aplikacji na urządzeniach mobilnych.

IDI - indywidualne wywiady pogłębione w celu zdobycia informacji na temat potrzeb i motywacji.

FGI - grupowe badania fokusowe, podczas których uczestnicy wspólnie dochodzą do wniosków.

Analizy desk research - zbieranie i analizowanie ogólnodostępnych danych.

Badania tajemniczego klienta - ocena jakości obsługi klienta w ramach projektów.

Badania user experience (UX) - analiza użyteczności portali internetowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206