Tag: ewaluacje ex-ante

O nas

Tworzymy zespół złożony z doświadczonych ekspertów, ewaluatorów i audytorów, który w roku 2010 był jednym z liderów na rynku polskim w zakresie ewaluacji projektów zrealizowanych w ramach PO KL.

 

Nasi wiodący eksperci posiadają następujące uprawnienia zawodowe:

 • CFE (#516126, #516499)
 • CGAP (#1379)
 • Zaświadczenie MF (#1914/2005).

BioStat - to gwarancja sumienności i rzetelności, to pewność poprawnie wykonanych analiz badań i ewaluacji. Zapewniamy naszym klientom indywidualne, skoncentrowane na ich potrzebach podejście do projektów badawczych.

Świadczymy usługi w zakresie:

 

Projektowanie badania/ewaluacji

 • Określenie celów ewaluacji/audytu
 • wybór metody badania
 • plan badania, plan analizy statystyczne
 • wybór kryteriów oceny skuteczności, efektywności, trwałosci analiza punktów końcowych

 

Realizacja

 • Realizacja badania/ewaluacji/audytu
 • Projekt i wykonanie bazy danych
 • Gromadzenie danych, Analiza Desk research
 • przygotowanie danych do analizy statystycznej

 

 

Wnioski i rekomendacje

 • analiza statystyczna zgodnie z celami badania
 • opracowanie wniosków i rekomendacji
 • opracowanie graficzne wyników badań
 • opracowanie raportu końcowego z badania

 

Ewaluacja Ex-ante – w jakim celu się ją prowadzi?

 

Ewaluacja Ex-ante jest prowadzona na etapie poprzedzającym wdrażanie Programu. Jej główny cel stanowi zweryfikowanie, na ile uzasadnione jest podjęcie planowanych interwencji i czy zakładane rezultaty mają szansę zostać osiągnięte. W poniższym artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje na temat ewaluacji wstępnej.

Spójność wewnętrzna w ewaluacji Ex-ante

W ramach badań ewaluacyjnych przed wdrożeniem Programu weryfikacji jest poddawana między innymi spójność wewnętrzna. Polega ona najprościej rzecz ujmując na tym, iż działania zaplanowane do realizacji powinny stwarzać realną możliwość osiągnięcia celów mając na uwadze zakładane do wykorzystania środki finansowe oraz pozostałe zasoby. Zapewniona powinna być zarazem możliwość prowadzenia stałego monitoringu uzyskiwanych efektów i – w miarę potrzeby – wprowadzenia niezbędnych modyfikacji oraz udoskonaleń z punktu widzenia beneficjentów.

Badania ewaluacyjne – spójność zewnętrzna

Analizie podlega kwestia tego, czy założenia programowe są zgodne z zapisami strategii zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak i europejskim. Mogą być to chociażby takie dokumenty jak strategie rozwoju miast, strategie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych czy programy na rzecz walki z uzależnieniami.

Założenia projektowe powinny znajdować odzwierciedlenie w lokalnych potrzebach i problemach oraz stanowić na nie właściwą odpowiedź.

Badania Ex-ante – w jaki sposób się je prowadzi?

W badaniach ewaluacyjnych Ex-ante wykorzystywana jest przede wszystkim metoda analizy danych zastanych (desk research). Badacze dokonują dogłębnego przeglądu dostępnych dokumentów strategicznych i projektowych, starając się poddać weryfikacji kryterium spójności. Analizie podlega także literatura naukowa oraz publikacje eksperckie wpisujące się w tematykę założeń Programu.

Analiza desk research służy następnie stworzeniu narzędzi do badań ilościowych oraz jakościowych. Uczestnikami badań ewaluacyjnych poprzedzających wdrażanie Programu zwykle są osoby odpowiedzialne za zarządzanie, monitoring oraz realizację poszczególnych działań. Można z nimi przeprowadzić m.in. następujące badania:

 • IDI – indywidualne wywiady jakościowe pozwalają pozyskać pogłębione informacje na temat kontekstu projektu/Programu. Dzięki temu można się dowiedzieć, jakie były przesłanki ku temu, aby podjąć się jego realizacji oraz jakie zostały zaplanowane działania na wypadek, gdyby zanotowano problemy z osiągnięciem zakładanych wskaźników;

 

 • FGI – grupowe wywiady fokusowe stwarzają możliwość skonfrontowania opinii i przemyśleń przedstawicieli różnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu czy zarządzanie nim. Są one zazwyczaj prowadzone w grupach 7-osobowych pod nadzorem odpowiednio przygotowanego moderatora;

 

 • Badania ankietowe – pomiar o charakterze ilościowym realizowany w celu uzyskania danych o charakterze reprezentatywnym. Są one najczęściej wykorzystywane z zamiarem pozyskania informacji od beneficjentów (bezpośrednich oraz ostatecznych).

 

Podsumowanie

Ewaluacja Ex-ante pełni zatem bardzo ważną rolę, umożliwiając dokonanie niezbędnych usprawnień w założeniach projektowych. Jej przeprowadzenie pozwala znacząco zwiększyć szansę uzyskania zakładanych wartości wskaźników, a tym samym zaspokojenia potrzeb beneficjentów. 

Proces ewaluacji

Przystępując co przeprowadzania ewaluacji precyzyjnie ją planujemy, by jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby. Im lepiej zaplanowana ewaluacja, tym większa szansa na przeprowadzenie jej w taki sposób, który dostarczy istotnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom jej odbiorców i użyteczność i efektywność. Proces ewaluacji można podzielić na następujące etapy:

 • - Planowanie ewaluacji
 • - Projektowanie ewaluacji
 • - Zbieranie i analiza danych
 • - Raportowanie

 

Wykorzystywanie wyników ewaluacji 

Podsumowanie dokonanych analiz jest raport końcowy z ewaluacji, prezentujący wyniki dokonanych analiz oraz odpowiedź na rozważane zagadnienia badawcze. Dbając o najwyższą jakość realizowanych badań, przestrzegamy w szczególności wytycznych opracowanych przez Polskie towarzystwo Ewaluacyjne. Forma raportu i sposób prezentacji danych są dostosowane do celu ewaluacji oraz potrzeb danego projektu. 

Struktura raportu obejmuje zazwyczaj następujące elementy:
 

 • - Streszczenie raportu
 • - Spis treści
 • - Wprowadzenie
 • - Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu
 • - Opis wyników ewaluacji
 • - Wnioski i rekomendacje
 • - Aneksy (np. zastosowane narzędzia badawcze; tabele statystyczne; lista osób, z którymi z którymi przeprowadzono wywiady podczas badania)

Metody zbierania informacji

Realizacja ewaluacji opiera się na metodologii badań naukowych. Wybór podejścia metodologicznego dokonywany jest w zależności od celów i zakresu badania, jak również zasobów przeznaczonych na jego realizację. Dysponujemy bogatym zapleczem merytorycznym, technicznym oraz doświadczeniem w realizacji różnorodnych badań, typowych dla procesu ewaluacji: 
 

 • - analiza dokumentów (analiza danych zastanych – Desk Research)
 • - wywiady – CATI, PAPI, CAPI, CAWI, ankiety audytoryjne
 • - kwestionariusze
 • - obserwacja
 • - dane z systemu monitoringu
 • - studium przypadku
 • - grupy fokusowe
 • - analiza SWOT / TOWS