Tag: ex-post

Badania ewaluacyjne Ex-post - na czym polegają?

Badania ewaluacyjne ex-post to termin ekonomiczny wprowadzony przez Komisję Europejską w celu obiektywnego oceniania projektów, programów lub polityki. Ewaluacja ta polega na ocenie projektu lub programu operacyjnego po jego zakończeniu, a także uwzględnia analizy danych na temat zakresu i trwałości ich oddziaływania. 

W jakim celu prowadzi się badania ewaluacyjne?

Badania te prowadzone są w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy wcześniejsze postanowienia zostały spełnione, a także by ocenić rezultaty działań. Metoda ta pozwala również skutecznie zaplanować kolejne aktywności i jest coraz szerzej wykorzystywana zarówno w większych, jak i mniejszych projektach.

Jak prowadzi się badania ex-post?

Ewaluacja ex-post musi zostać uwieczniona na dokumencie będącym raportem końcowym projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Raport przeprowadza się zawsze po zakończeniu projektu i musi on zawierać m.in.:


•    charakterystykę projektu, 
•    analizę wyników badań, 
•    analizę i ocenę procesu realizacji,
•    wszelkie niezbędne dokumenty pomocne w procesie ewaluacji.

Kto dokonuje ewaluacji ex-post?

Osoba zajmująca się ewaluacją nazywana jest ewaluatorem i jest ona niezależna od stron uczestniczących w projekcie oraz ma odpowiednią wiedzę - np. ekspert akademicki lub firma badawcza. 

Korzyści

Ewaluacja ex-post gwarantuje poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy europejskich, a także pomaga w zwiększeniu efektywności zarówno planowania, jak i realizowania projektów i programów operacyjnych. Korzyści, jakie instytucje mogą osiągnąć z realizacji badań ex-post, dotyczą szczególnie stałego rozwoju możliwego dzięki obiektywnej ocenie.

Kryteria oceny

W procesie ewaluacji ex-post wyróżniamy następujące kryteria oceny:
•    efektywność 
•    użyteczność
•    skuteczność i trwałość

Inne rodzaje ewaluacji

Ewaluacja ex-post została wprowadzona do słownika ekonomicznego wraz z ewaluacją ex-ante oraz ewaluacją bieżącą. Terminów tych używa się w zależności od tego, w którym momencie przeprowadzane zostają ewaluacje.
 

Czym jest ewaluacja

Ewaluacja stanowi obiektywną ocenę projektu, programu lub polityki. Służy do określenia jego  znaczenia i wartości, przy zwróceniu uwagi na zagadnienia szczególnie istotne dla zainteresowanych. Może dotyczyć wszystkich etapów ocenianego przedsięwzięcia: planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Głównym celem ewaluacji jest dostarczenie rzetelnych oraz przydatnych informacji, które pozwolą ocenić wartość przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów.

Ewaluacja służy tym samym:

 • Poznaniu mechanizmów funkcjonowania programu / projektu;

 • Usprawnieniu  realizacji projektów / programów;

 • Stałemu ich ulepszaniu, poprzez identyfikację mocnych i słabych stron, diagnozę występujących problemów oraz wskazanie stosownych rekomendacji;

 • Określeniu stopnia zgodności z wstępnymi założeniami;

 • Określeniu efektów programów oraz działań instytucji w kontekście założonych celów;

 • Wskazaniu kierunków rozwoju;

 • Podniesieniu przejrzystości działań;

 • Bardziej efektywnemu wykorzystaniu funduszy;


Proces ewaluacji prowadzony jest w Polsce w celu ustalenia efektywności pomocy UE oraz w celu oszacowania jej oddziaływania w odniesieniu do celów danego Programu, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne. Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-13  definiują ewaluację jako osąd (ocenę) wartości interwencji publicznej, dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów. Osąd ten dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów.

Ewaluacje

Prowadzimy ewaluacje strategiczne (służące do oceny NSRO / PO dla priorytetów krajowych i wspólnotowych) oraz ewaluacje operacyjne (wspierające monitorowanie NSRO / PO). Kluczowymi naszymi Klientami są instytucje sektora publicznego, instytuty naukowe i uczelnie wyższe oraz podmioty komercyjne zobligowane do prowadzenia badań ewaluacyjnych realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Rodzaje realizowanych ewaluacji:

 • - ex-ante
 • - mid-term (on-going)
 • - ex-post. 

 

Ewaluacje Biostat Consulting to:

 • - Liczba realizowanych ewaluacji w roku 2010: >100
 • - Liczba zatrudnionych ewaluatorów/audytorów w zespole: 
 • - Niezależni eksperci/recenzenci: 
 • - Liczba ankieterów CATI: 
 • - Ankieterzy terenowi: cały kraj
 • - System obsługujący badania CAWI: eCRF
 • - Skumulowana wartość brutto ewaluowanych projektów w 2010: ponad 400 mln